Полный текст
   http://avtor.karelia.ru/view/zhivaya_i_raznaya.html
Автограф
tx3e20111.jpg